Về tổng quan, em là người khá vị tha trong tình cảm. Nhưng chi tiết và tỉ mỉ mà nói, em độc ác và thù dai.
Ask me anything   Submit